תקנון הצ'ארמים

תקנון ותנאי השתתפות בפעילות "הצ'ארמים"

הגדרות

"החברה" בתי קולנוע תאטראות בע"מ, ח.פ. 511361412, מרחוב מדינת היהודים 91 הרצליה פיתוח.

"הפעילות" "הצ'ארמים" הינה פעילות מכר לילדים בבתי הקולנוע יס פלאנט ורב חן (להלן: "בתי הקולנוע") במסגרתה כל ילד שיגיע לסרט ויהיה נוכח בעת מכירת ו/או איסוף כרטיס הסרט, יקבל בעבור כרטיס הסרט שלו, צמיד גומי+ צ'ארם פופקורן מתנה (להלן: "הפרס").

, בהתאם להוראות תקנון זה.

 

"תקופת הפעילות"    תקופה שתחילתה ביום 11.07.18 וסיומה ביום 30.9.18 או בגמר המלאי (המוקדם מביניהם). החברה תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

"משתתף"      הורה לילד (עד גיל 12), שהילד נכח עם ההורה בזמן המכירה ו/או איסוף כרטיס הסרט מקופות הקולנוע בהתאם להוראות תקנון זה.

                                                        

2. פרשנות

2.1  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, בכל אמצעי שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

2.2.          כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד, ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות תקנון זה.

 

2.3.          בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה, הכוונה גם לנקבה במשמעות, והנ"ל לשם הנוחות בלבד.

 

2.4.          ניתן יהיה לעיין בתקנון הפעילות, בכל תקופת הפעילות, באתר האינטרנט ובבתי הקולנוע של הרשת.

 

3. הפעילות - כללי

 

3.1.          "הצ'ארמים" הינה פעילות מכר לילדים בבתי הקולנוע , במסגרתה כל ילד שיגיע לסרט ויהיה נוכח בעת מכירת ו/או איסוף כרטיס הסרט, יקבל בעבור כרטיס הסרט שלו, צמיד גומי+ צ'ארם פופקורן מתנה (להלן: "הפרס").

3.2           צמיד הגומי אשר ניתן במתנה כחלק מהפרס למשתתף אשר יגיע לסרט ויהיה נוכח בעת המכירה ו/או איסוף כרטיס הסרט, יחולק אך ורק בקופות בתי הקולנוע.

3.3           משתתפי הפעילות מתבקשים להיות נוכחים בעת רכישת ו/או איסוף כרטיס לסרט בבתי הקולנוע וזאת לצורך קבלת הפרס .

3.4           כל כרטיס קולנוע של ילד( עד גיל 12) מזכה בפרס אחד בלבד, ועבור ילד אחד בלבד.

3.5           יהיה ניתן לרכוש צמיד גומי נוסף בעלות של 5 ₪ בלבד בקופות בתי הקולנוע.

3.6.          יהיה ניתן לרכוש ולאסוף מגוון צ'ארמים של גיבורי הסרטים הבאים:

               א.         "משפחת סופר על 2".

               ב.         מפלצת של מלון".

               ג.          "כוח הטיטאנים".

               ד.         "מפלצת השלג".

3.7           הצ'ארמים השונים ימכרו בקופות ו/או מזנוני בתי הקולנוע באופן המוצג להלן;

               א.         צ'ארם אחד בעבור סך של 2 ₪ בלבד.

               ב.         שלושה צ'ארמים בעבור סך של 5 ₪ בלבד.

3.8           לאחר רכישת ו/או קבלת צמיד גומי ו/או צ'ארם לא יינתנו החלפות ו/או החזרת של צמיד הגומי ו/או הצ'ארם, והכל בכפוף להוראות התקנון.

 

4. השתתפות בפעילות

 

4.1.          השתתפות בפעילות אפשרית החל מיום 11.07.18.

 

4.2.          השתתפות בפעילות מהווה, בין היתר, הצהרה של כל משתתף, לפיה הוא ממלא אחר הוראות תקנון זה, מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה במלואן, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין, לרבות כל שינוי עתידי בו.

 

4.3.          השתתפותו של קטין (מתחת לגיל 18) בפעילות כפופה לאישור והסכמה של הוריו או של האפוטרופוס החוקי שלו. המשתתף מתחייב כי קיבל את הסכמת הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו לצורך השתתפות בפעילות, וכי אלה קראו את תנאי תקנון זה והסבירו לו את הדברים הכתובים בו, והמשתתף מבין ומסכים להם. קטין שהוריו או האפוטרופסיים שלו אינם מסכימים לתנאי התקנון, אינו רשאי להשתתף בפעילות.

 

4.4.                      מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, החברה רשאית שלא לאשר השתתפות ו/או לבטל את השתתפותו של משתתף, לרבות של מי שאינו עומד בתנאים המפורטים לעיל. במידה וקיים חשד כי משתתף עבר על כללי תקנון זה ו/או ניצל לרעה את ההשתתפות בפעילות אזי רשאית החברה לחסום את השתתפותו בפעילות לאלתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי.

 

4.5           הפרס בעבור הפעילות מיועד לגילאי 3+, משום שמכיל חלקים קטנים ועקב כך קיימת סכנת חנק.

 

4.6.          ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברה, מנהליה ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה.

 

4.7.          ההשתתפות בפעילות הינה באחריות הבלעדית של המשתתף ואין בהשתתפותו כדי ליצור חבות כלשהי של החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי במקומה כלפי המשתתף. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, שייגרמו למי מן המשתתפים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לפעילות ו/או לניהולו, לתוצאותיו על כל הכרוך והנובע מכך. המשתתף יהיה מנוע מלטעון כלפי החברה כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה לגבי נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפות בפעילות.

 

4.8.          החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרסים מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

 

4.9.          מששתף אשר זכאי לפרס אינו רשאי לדרוש או לקבל שווי כספי בגין הפרסים או כל תחליף אחר.

 

4.10.           מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג בקשר לפרס ו/או כל תוצאה ונזק שיגרמו משימוש בפרס. המשתתפים אשר זכו בפרס ו/או מי מטעמם פוטרים את החברה מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש, עיכוב, איחור ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם ו/או אשר יתגלה בעקבות מימוש הפרסים.

 

4.11.        מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין שומרת לעצמה החברה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הפרס בו זכה משתתף מסוים, בין היתר בנסיבות בהן קיים חשש ממשי כי בוצע על ידי המשתתף מעשה גניבה, הונאה, מרמה, זיוף, הטעיה, התחזות ו/או בכל מקרה אחר בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, עשה המשתתף מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של החברה.

 

5. ביטול הפעילות

 

5.1.          החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, תהיה רשאית לשנות את כללי הפעילות ו/או תקופת הפעילות בכל דבר ועניין וזאת עקב אילוצים שאינם תלויים בחברה ו/או מכל סיבה אחרת. כן תהיה רשאית החברה לבטל חלקים מהפעילות או את כולה בכל עת על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. יובהר כי למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בדבר סיום הפעילות ו/או שינוי תנאי הפעילות כאמור בסעיף זה.

5.2.                      מגוון הצמידים והצ'אמרים הנם עד גמר המלאי, החברה אינה מתחייבת כי בכל בתי הקולנוע שלה ימצאו בכל רגע נתון בתקופת הפעילות כל מגוון הפרסים (צ'ארמים ו/או צמידים), והמשתתף מצהיר ומתחייב כי לא יהיו לו כל טענות והנו מנוע מלטעון כלפי החברה כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה לגבי נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור ,כשל או חוסר פרסים בבתי הקולנוע השונים של החברה בתקופת הפעילות.

 

6. כללי

 

6.1.          החברה שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן את הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלק מהם, והכל כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. נוסחו המחייב של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם לצורך ויהיה ניתן לעיין בו באתר האינטרנט ובבתי הקולנוע של הרשת. למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ו/או השינויים בו.

 

6.2.          פרסומים לגבי תקנון זה שיפורסמו באתר האינטרנט, ייחשבו כאילו הובאו לידיעת כלל המשתתפים בפעילות.

 

6.3.          החברה אינה מתחייבת שהפעילות לא תופרע או תתנהל כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהא חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות – לרבות תקלה בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אל האתר.

 

6.4.          מבלי לגרוע מהאמור יובהר כי שיבוש, מניעה או הפרעה כאמור, בין אם יחולו במערכותיה של החברה, ובין אם יחולו במערכות של צד שלישי כלשהו, לא יקימו למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה.

 

6.5.          בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול הפעילות ו/או מלאי הפרסים ו/או בנושא פרשנות התקנון ניתנת לחברה זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים ו/או הקשורים בפעילות ו/או מי מטעמם.

 

6.6.          המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מנהליה, עובדיה, ומי מטעמה, בכל הקשור והמתייחס לפעילות, להשתתפות (או אי השתתפות) בה. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

7. מדיניות ביטול ו/או החזרת מוצרים:

7.1           מובהר ומודגש כי פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ו/או סוף עונה, ניתנים להחזרה תוך 48 שעות מיום קבלתם וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

7.2           מוצרים אשר יגיעו לאחר שימוש כלשהו ו/או עם כל פגם/לכלוך ו/או אחר , לא ניתן יהיה להחזירם ולא יזכו את הרוכש/ת בסכום הקנייה, הכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.

7.2           החזר כספי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה, וזאת בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת הפריט שביקשה הלקוחה להשיב לחברה.

7.3           החזר כספי החזר כספי מותנה בכך שעלות המוצר מעל 50 ש"ח.

7.4           לא יינתן זיכוי/קרדיט/החזר כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

              

8. אחריות

 

8.1.          המשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הינו פוטר את החברה ו/או כל מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ולתוצאותיה, ובפרט לפרסים.

 

8.2.          המשתתף מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר במישרין ו/או בעקיפין תנאי שימוש אלה ו/או אם הפר או לא קיים במעשה ו/או במחדל את התנאים בתקנון זה ו/או במקרה שבו החברה תתבע בנושאים שאחריותה הוסרה מהם לפי הוראות תקנון זה ו/או שאינה חלה עליה על פי דין.

 

9. דין, שיפוט והתיישנות

 

9.1.          תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומו תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד ולא לכל בית משפט אחר.

 

10. סופיות תנאי השתתפות

 

10.1.        האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצב, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו"ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי החברה ו/או מי מטעמם ו/או אתר האינטרנט ו/או על ידי כל גורם אחר.

 

11. שאלות ובירורים

 

11.1.        בכל פניה בנושאי הפעילות יש לפנות לחברה בטלפון:09-9526234 ו/או בדואר אלקטרוני:                    service@yesplanet.co.il                                   .