תקנון מבצע חנוכה 2021

להורדת התקנון לחצו כאן

תקנון  מבצע  חנוכה ברשת יס פלאנט

הגולשים מסובבים את הסביבון וזוכים בפרסים

1. הגדרות

בתקנון זה –

   "עורך המבצע"  "ההגרלה"  חברת ת.י. פלנט פירסום בע"מ (מס' חב' 51-2624677) מרח' מדינת היהודים 91, הרצליה פיתוח .

   "משתתף"   תושב ישראל, מעל גיל 18, אשר השתתף בהגרלה זו באופן חוקי בכפוף למגבלות האוסרות הגרלות ו/או השתתפות בהגרלות ו/או השתתפות בהימורים לקטינים מתחת לגיל 18 ובהתאם להוראות תקנון זה ומילא אחר כל הוראותיו ועבר את כל השלבים החל מכניסה למשחק ועד להזנת הפרטים האישיים לשליחת הפרס. לא ישתתפו בהגרלה עובדי עורך ההגרלה, המפקח, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם של עובדי  עורך המבצע כמבואר לעיל וכל אדם אחר מקבוצת "תיאטראות", "פורום פילם", "יס פלאנט" ו"רב חן" והכל כאמור בסעיף 12 להודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז- 1977 ("ההיתר")

"מתחמי יס פלאנט" בראשל"צ, בקניון איילון, בחיפה, בירושלים, בבאר שבע ובזכרון יעקב.

"מתחמי רב חן" בגבעתיים, קריית אונו, דיזנגוף ומודיעין.

"דף הנחיתה"  במיניסייט ייעודי אשר הקישור שלו כדלהלן www.sevivon.co.il/home  (להלן "המיניסייט" ו/או "דף הנחיתה") כמו כן, במיניסייט  מפורטים, בין השאר, פרטי הפרסים, לרבות פרטים על אופן מימושם ופרטים נוספים בקשר עם המבצע, הכול על פי שיקול דעתו של עורך המבצע.

"קופון זכייה"   הודעת טקסט עם קישור לקופון הטבה הנשלחת למכשיר הסלולארי של משתתף ו/או הודעת דואר אלקטרוני מאת עורך המבצע ו/או מי מטעמו ובהם מתבשר המשתתף כי זכה בפרס ובו פירוט תנאי המימוש של כל אחד מהפרסים.

" תקופת מבצע "   התקופה בה יערך המבצע ואשר תחל ביום  24/11/21  בשעה 12:00 ועד  6/12/21בשעה 24:00 או עד גמר מלאי הפרסים לפי המוקדם מבין השניים.  עורך המבצע רשאי להאריך או לקצר את תקופת המבצע על פי שיקול דעתו הבלעדי. ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי עורך המבצע בקשר לכך. עורך המבצע יודיע על כל שינוי כאמור בתקופת המבצע בדף הנחיתה ו/או בכל אמצעי פרסום אחר העומד לרשותו.

"פרסום המבצע"  פרסום המבצע יהיה החל מה- 24/11/21 ועד ה-6/12/21 .

"הסביבון מהבית" מבצע נושא פרסים הנערך על ידי עורך המבצע ואשר עליו חל תקנון זה ובמסגרתו גולש משתתף  באמצעות כניסה למיניסייט הפעילות, כאשר זוכים במבצע יהיו משתתפים אשר סובבו את הסביבון הוירטואלי בדף נחיתה/מיניסייט ייעודי, במחשב נייח או במובייל, מילאו אחר הוראות הפעילות הכתובות בהם, לרבות הזנת פרטיהם במקומות הרלוונטים כנדרש, ואשר קיבלו בחזרה למכשיר הסלולארי שלהם קישור לקופון זכייה, עם קוד הטבה באמצעות מסרון (SMS). בכל סיבוב יש  לא פחות מ-80% סיכויי זכייה למשתתפים בפועל, 3 פאות פרס ופאה נוספת של אי זכייה. ניתן לשחק בכל יום (בין חצות לחצות). את הפרסים הניתנים במסגרת משחק הסביבון מהבית ניתן לממש באופן מיידי וכל הפרסים תקפים ל-24 שעות מרגע קבלת שובר הפרס בהודעת SMS,  הכל כמבואר ובכפוף לאמור גם בסעיפים 3 ו-4  להלן.

"הפרסים במבצע בבתי הקולנוע"   כמבואר להלן.

  "המבצע"  המבצע הוירטואלי, קרי, "הסביבון מהבית" יוגדר  לצורך תקנון זה גם בתור "המבצע"

  "התקנון"   כלל הוראות תקנון זה ונספחיו.

   "היתר"   הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק  העונשין, התשל"ז – 1977.

  "המפקח"  המפקח על מבצע ההגרלות הינו עו"ד ארמרניק גור אריה כמבואר בס'  8  להלן.

2. כללי

2.1   בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה ופרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות, אך מבלי לגרוע בכלליות האמור, פרסומים באמצעי התקשורת ולרבות האינטרנט, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2  כותרות סעיפי התקנון נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה. 

2.3   האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והינו מכוון לגברים ונשים כאחד.

3. תנאי ואופן השתתפות במבצע לכלל הגולשים (הסביבון מהבית):

3.1  ההשתתפות תתבצע באופן הבא: על המעוניין להשתתף לגלוש במיניסייט הפעילות, לאשר את השתתפותו, למלא את פרטיו ע"פ ההנחיות ולסובב את הסביבון הוירטואלי במיניסייט ובכך יוכל לזכות בפרס ע"פ רשימת הפרסים שהוגדרה לכל צד/פאה של הסביבון. במידה וזכה הגולש בפרס, תישלח אליו הודעה טקסטואלית עם קישור לקופון הפרס לטלפון הסלולארי ו/או בהודעת דואר אלקטרוני ע"י עורך המבצע ו/או מי מטעמו ובכלל זה אך לא רק, עליו לקרוא ולהסכים לתנאי תקנון זה מראש.

3.2 השתתפות בפעילות הדיגיטלית מהבית אינה מחייבת ברכישת כרטיס קולנוע.

3.3  השתתפות בפעילות הדיגיטלית מוגבלת לפעם אחת ביממה למשתתף (בין חצות לחצות).

3.4  סה"כ 3 פרסים שהם לא פחות מ- 80% אחוזי זכייה למשחק (3 פאות של הסביבון מתוך 4 יזכו את המשתתף בפועל בפרס. פאה אחת תהיה "נסה שנית מחר"), הכל כמבואר גם בסעיף 5 להלן.

4.    תנאי ואופן השתתפות נוספים במבצע:

4.1   כל משתתף במבצע מסכים, מצהיר ומתחייב:

 4.1.1 לא לפעול באופן הנוגד את מטרת המבצע ו/או את תנאי התקנון.

 4.1.2  כי כל הפרה של אחת או יותר מהוראות התקנון ו/או כל פעולה אחרת המנוגדת לכללי ו/אומטרות המבצע תביא לפסילתו של המשתתף מהשתתפות במבצע והכל לפי שיקול דעתו  המוחלט, הבלעדי והסופי של עורך המבצע.

4.2  כניסה למבצע מהווה הצהרה כי המשתתף קרא את התקנון וכי המשתתף מסכים באופן מלא, בלתי מותנה ומחייב לכל האמור בתקנון זה, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי תקנון     זה יחול עליו כאילו קרא אותו ויחייבו לכל דבר ועניין. המשתתף מחויב לפעול בתום לב ולא לפעול בניגוד לכל דין.

4.3  לעורך המבצע יהיה שיקול הדעת הבלעדי לפסול את השתתפותו או זכייתו של משתתף בגין מרמה או חשד למרמה ו/או עשיית פעולה אחרת המנוגדת לכללי ו/או מטרות המבצע, ו/או לתקנון זה, והכל כפי שיחליט עורך המבצע על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 4.4  כניסה למבצע באמצעות הזנת פרטים בלתי תקינים ו/או בלתי מלאים ו/או בלתי מדויקים ו/או לא ברורים ו/או שאינם עומדים בתנאי תקנון זה, תפסל על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע, ולאדם שכניסתו למבצע נפסלה או למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כתוצאה מכך כנגד עורך  המבצע ו/או מי מטעמו, כולל המפקח.

4.5  עורך המבצע יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקדם את המבצע באמצעי התקשורת ואפיקי הפרסום השונים.

5.  הפרסים במבצע

כמות הפרסים הפוטנציאלית לחלוקה – במבצע סביבון הבית למשתתפים בפועל שעמדו בכל התנאים הנדרשים בתקנון זה וביקשו לממש את זכייתם בכפוף לתקנון:

למען הסר ספק – הכמויות המפורטות הן כמויות הפרסים הפוטנציאליות כפי שיוגדרו במערכת המשחק. חלוקת הפרסים במשחק הינה לכלל המשתתפים בפועל שסיימו את כל שלבי המשחק (משחק, מילוי פרטים נכונים וקבלת הודעת SMS עם קופון הפרס) וכמות הפרסים שיחולקו בפועל תותאם לקצב המשחק ולמספר המשתתפים בפועל במשחק.

סביבון מהביתבכל יום יועמדו לחלוקה עד 19,500 פרסים בלבד,  –לא פחות מ- 80% סיכויי זכייה מכל סוג של הפרסים שפורטו בתקנון זה יחולקו למשתתפים בפועל, כך גם  קיימת האפשרות לאי זכייה בכל סיבוב של הסביבון הוירטואלי, הכל כמפורט בטבלה שלהלן:

סה"כ קודים ל- 13 יום
כמות קודים ליום
 

פרס/אי זכייה

 

84,500

6,500
1+1 כרטיסי קולנוע

84,500

6,500

שדרוג תפריט מגדול לזוגי

84,500

6,500
פופקורן רגיל 1+1
58,500
4,500
אי זכייה/ נסה שוב מחר
312,000
24,000
סה"כ

 

       הפרסים במבצע:

6.   הפרסים  בפעילות הסביבון מהבית לכלל הגולשים:

6.1        1 + 1 על כרטיס קולנוע

כרטיס קולנוע יחיד לסרט דו ממד באולם רגיל בחינם מותנה ברכישת כרטיס קולנוע יחיד לסרט דו ממד במחיר מלא (לא כולל כרטיסים מוזלים כגון: חיילים, ותיקים, מבצעי אשראי ועוד).

השובר הינו חד פעמי ויכובד פעם אחת בלבד. תוקף מימוש הפרס – 24 שעות מרגע קבלת הפרס.

יש לממש את שני הכרטיסים לאותו הסרט והמועד, לא ניתן לפצל את מימוש הכרטיסים.

למימוש מיידי בכל ימות השבוע, כולל חגים וחופשות בי"ס. לא יינתנו הארכות והחלפות. 

לא כולל תלת מימד ואולמות , VIP, IMAX DX4, SCREEN X ואירועים מיוחדים.

למימוש בבתי הקולנוע של רשתות יס פלאנט ורב חן.

למימוש בקופות הקולנוע בלבד. לא ניתן לבצע הזמנה באתרי האינטרנט.

אין כפל מבצעים. עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון המבצע.

6.2         שדרוג תפריט פופקורן מגדול לזוגי

תפריט פופקורן זוגי במחיר תפריט פופקורן גדול . התפריט הזוגי כולל פופקורן גדול + 2 כוסות שתייה בינוניות.

התפריט הינו קבוע מראש ולא ניתן להחליף ו/או לשדרג אחד או יותר מהמוצרים בתפריט.

השובר הינו חד פעמי ויכובד פעם אחת בלבד.

תוקף מימוש הפרס – 24 שעות מרגע קבלת הפרס.

למימוש מיידי בכל ימות השבוע, כולל חגים וחופשות ביה"ס. לא יינתנו הארכות והחלפות

6.3         1+1 על פופקורן רגיל במתנה

פופקורן רגיל במתנה ברכישת פופקורן רגיל במחיר מלא.

לא ניתן לשדרג או להמיר את ההטבה במוצר/ים אחר/ים הנמכר/ים במזנון.

השובר הינו חד פעמי ויכובד פעם אחת בלבד.

תוקף מימוש הפרס – 24 שעות מרגע קבלת הפרס.

למימוש מיידי בכל ימות השבוע, כולל חגים וחופשות ביה"ס. לא יינתנו הארכות והחלפות

6.4    האמור בסעיפים6.2 ו-6.3 לעיל למימוש בקופות המזנון ברשתות יס פלאנט ורב חן בלבד. אין כפל מבצעים. עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון המבצע.    

7.    שונות

7.1   תקנון זה יעמוד לעיון באתר יס פלאנט ורב חן ובמשרד המנהל בכל אחד מבתי הקולנוע של רשת יס פלאנט ורב חן עד חודש לאחר תקופת המימוש.

7.2   בעצם השתתפותו במבצע מסכים כל משתתף (1) למסור לעורך המבצע את פרטיו המלאים ו-(2) לפרסום שמו ו/או פרטיו ו/או דבר זכייתו באמצעי קידום מכירות ותקשורת שונים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע, והוא מוותר, ללא תמורה, ובאופן בלתי חוזר על כל זכות ו/או טענה בנוגע לפירסום כאמור ו/או לשימוש בשמו ו/או בפרטיו לטובת עורך המבצע, במסגרת פרסומים בקשר עם מבצע זו ו/או פרסומי קידום מכירות אחרים של עורך המבצע.

7.3.  ההשתתפות במבצע זה לקטינים (מתחת לגיל 18) אסורה בהחלט. בעצם השתתפותו מצהיר המשתתף כי הינו מעל גיל 18.

7.4   תאריכי ההשתתפות במבצע כפי שנקלטו במאגרי הנתונים של עורך המבצע יהיו ראיה חלוטה למועדים המדויקים של קליטת הנתונים שהוזנו על ידי המשתתפים בהליך הכניסה למבצע ו/או בתקופת המבצע.

7.5   עורך המבצע יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא -  להפסיק או לבטל את המבצע. מבלי לפגוע בכלליות האמור, בכל מקרה שייוודע לעורך המבצע כי המבצע אינו מתנהל כשורה ו/או שנעשים מעשים ו/או מבוצעות פעולות על ידי גורם כלשהו אשר יש בהן כדי לגרום נזקים ישירים ו/או עקיפים לעורך המבצע, תעמוד לעורך המבצע הזכות לסיים את המבצע ללא כל דיחוי.

7.6  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים לאי מימוש הפרס ו/או לביטולו של המבצע או לפסילתו של משתתף מסיבות שאינן בשליטתו ו/או בסמכותו של עורך המבצע.

7.7   מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר, כי עורך המבצע והמפקח לא ישאו באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם מבצע זה ו/או הפרס המוצע במבצע זה.

7.8  עורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים בגין תקלות טכניות ו/או אחרות ו/או שינויי הגדרות במערכות באמצעותן מתבצע המבצע ו/או בדיקת המשתתפים במבצע ו/או בדיקת הזוכים, וכן כל תקלה בגישה למערכות אלו, לרבות בגין תקלות כלשהן שימנעו, ו/או שיבוש בביצוע מי מהנ"ל, ולא תהיה למשתתף כאמור כל טענה ו/או דרישה נגד עורך המבצע והמפקח, ועורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם עקב הנ"ל.

7.9   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל משתתף מסכים כי הוא ער לכך, שעריכת מבצע זו  תלויה, בין היתר, בתקינות וזמינות רשת התקשורת, המערכות הממוחשבות, התוכנה הממוחשבת, וגורמים אחרים שלעורך המבצע והמפקח אין שליטה ו/או   אחריות עליהם, ועל כן לא יהיה רשאי להעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, שנגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני, או עקב סיבה אחרת הנוגעת לאמור לעיל, לרבות, נזק שנוצר מאי קבלת הפרס במסגרת המבצע ו/או נזק שנוצר כתוצאה מפעילות ו/או כשלים טכניים.

7.10   עורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים לכל תקלות פרסום ו/או דפוס ו/או כל  תקלה או טעות אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו עקב תקלה ו/או טעות כאמור. במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך המבצע רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את המבצע ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. למען הסר ספק, לאף משתתף במבצע זו לא תהיה טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך המבצע ו/או המפקח  עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שייגרמו לו עקב פעולות כאמור.

7.11   עורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות בגין קיצור תקופת המבצע ו/או תקופת מימוש הפרסים או שינוין, ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות במבצע זו ו/או בעת מימוש הפרס, ו/או בקשר לפרס לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו במבצע זו ו/או זכייתו בפרס. עורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים לכל נזק, שיגרם, באופן ישיר או עקיף, למשתתף באם מידע מסוג זה או אחר יאבד ובכל מקרה בו יעשה שימוש לרעה במידע זה.

7.12   בכל מקרה לא תהיה למשתתף שזכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד עורך המבצע והמפקח וכל גוף אחר הקשור במבצע, או מי מטעם מי מאלה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, במבצע זו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע המבצע, לאופן בדיקת וקביעת הזוכים, לאופן   קבלת ומימוש הפרס, ולנותני השירותים הקשורים בכך.

7.13    האחריות למימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. עורך המבצע והמפקח לא יישאו באחריות בגין אי מימוש הפרס, כולו או חלקו, על ידי הזוכה.

7.14   ביצוע רישום לפעילות על ידי המשתמש, מהווה את הסכמתו של המשתתף לשליחת הודעות דוא"ל ומסרונים על ידי החברה. לכל מידע נוסף בנושא אנו ממליצים לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו https://www.yesplanet.co.il/static/iw/il/privacy-policy-il

7.15   עורך המבצע יכריע לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהסכמת המפקח בכל נושא ועניין שיתעורר ואשר אינו מוסדר בהוראות תקנון ובכפוף להוראות ההיתר

המפקח

8. המפקח על מבצע ההגרלות נשוא תקנון זה הינו עו"ד ארמרניק גור אריה, מרח' דובנוב 20, ת"א טלפון: 03-9618221, פקס: 03-6918224, דוא"ל [email protected].

* המפקח יפעל על פי הקריטריונים שבסעיף 2 להיתר.

* המפקח ימסור לכל הפונה אליו עותק מתקנון זה ללא תשלום.

פרסום התקנון והמבצע

9.  עורך המבצע/ההגרלה יפרסם את המבצע ותקנון זה באתר האינטרנט של

        "YES PLANET",  ו/או במיניסייט הפעילות  הכל כמבואר לעיל.

10.   מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות ופרסומת מסחרית לפי  חוק העונשין, התשל"ז – 1997.

11.   חב'  ת.י. פלנט פירסום בע"מ מאחלת למשתתפים בהצלחה!!!