תנאים והגבלות לרכישת כרטיסים וביקור בקולנוע

תקנון אתרי רב חן ויס פלאנט - לרכישת כרטיסים מראש באמצעות כרטיס אשראי

 

 1. אתרי האינטרנט של רשת רב חן ויס פלאנט (להלן: "האתרים") הינם אתרי אינטרנט המאפשרים רכישת כרטיסים (להלן- "כרטיסים") לסרטים ולאירועים שונים המתקיימים בבתי הקולנוע של רשת רב חן ויס פלאנט. האתרים הינם בבעלות בתי קולנוע תאטראות בע"מ ,(להלן: "תיאטראות") ומופעלים על ידה.
 2. כל המבצע ו/או המעונין לבצע פעולה באתרים (להלן: "לקוח") מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתרים ולכללי ההשתתפות בהם ומקבלם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתרים ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, למעט בנוגע לטענה אפשרית לגבי אי מילוי הוראות תקנון האתרים.
 3. "פעולה באתרים" משמעה - כל פעולה לשם רכישת כרטיסים המוצעים למכירה באתרים.

 

תנאי השתתפות

 

 1. הרשאים לבצע פעולה באתרים: כל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או חברה המאוגדת כדין, לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ו/או שותפות כדין, הרשומה ברשם השותפויות בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף ביום הצעת הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה, אשר הונפק בישראל, על ידי אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ואשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
 2. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל.,  לאומי קארד, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקאן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתרים, הינו אישור של חברת האשראי, אשר באמצעותה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה שעליה התחייב.

 

פרטי הלקוח

 

 1. בעת ביצוע הפעולה באתרים יידרש הלקוח להזין, על פי ההוראות שיקבל, את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה,כתובת מלאה,דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
 2. בעלי האתרים ו/או מפעיליו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של לקוח בעת הקלדת נתוני הפעולה באתרי, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של הלקוח. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תיאטראות שומרת על זכותה לבטל כל הוראה כאמור.
 3. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז1977- והינה אסורה מכל וכל. רב חן ויס פלאנט שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתרי, שנתגלתה ו/או שנחשדה, כניסיון להונות, וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד לקוח המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לתיאטראות.
 4. פרטי כרטיס האשראי של הלקוח ישמרו ברשות תיאטראות.

 

הכרטיסים המוצעים באתרים

 

לגבי כל כרטיס שמוצע לרכישה יוצגו באתרים הפרטים הבאים: שם הסרט, מקומות ההקרנה, מועדי ההקרנה ומחיר הכרטיס.

 

תשלום ע"י הלקוח

 

חיוב הלקוח בגין מחיר הכרטיס אותו רכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי, באופן מיידי, לאחר קבלת אישור מחברת האשראי.

 

תקנות משקפי תלת מימד

 

בעת רכישת כרטיס לסרט תלת מימד תוכלו לרכוש זוג משקפי תלת מימד. לאחר צפייה בסרט, במקום לזרוק את משקפי התלת מימד שרכשתם, תוכלו לשמור אותם ולחזור עימם בפעם הבאה שתגיעו ליס פלנט לצפות בסרט תלת מימד ובכך לחסוך את התשלום על משקפי התלת מימד פעם נוספת.

 

שימו לב:

 

 • אם עדשות משקפי התלת מימד שלכם שרוטות או דהויות, זה עשוי להשפיע על הנאתכם מסרט התלת מימד. במקרים אלו, אנו ממליצים לקנות זוג חדש של משקפיים עם הגעתכם לקולנוע.
 • בדקו את משקפי התלת מימד שלכם מיד לאחר רכישתם. לאחר שמשקפי התלת מימד היו בשימוש ו/או הוצאו מהקולנוע, הקולנוע לא יהיה אחראי לבעיות שיתעוררו עם משקפי התלת מימד.
 • משקפי התלת מימד לא יוכלו לעבוד בבתי קולנוע שאינם משתמשים באותו ציוד תלת מימד כמו הציוד הקיים בבית הקולנוע שבו רכשתם את משקפי התלת מימד.
 • כאשר מדובר בכרטיסי מתנה, ייתכן שיהיה עליכם לרכוש משקפיים תלת מימד בנפרד.

 

ביטול

 

(א)  ניתן לבטל את ההזמנה בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שהביטול לא נעשה בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד הקרנת הסרט. בביטול כאמור תגבה החברה דמי ביטול בסך של 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
(ב)  ניתן לבטל את ההזמנה גם בתוך פרק הזמן של 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד הקרנת הסרט, אך בביטול כאמור תגבה החברה דמי ביטול של 4 ₪ לכרטיס. ביטול זה אפשרי למעט במקרים המצוינים מטה, בהם לא ניתן יהיה כלל לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי:

 1. כאשר ממועד ביטול העסקה ועד מועד הקרנת הסרט נותרו פחות מ- 6 שעות. (לדוג'- אם מועד ההקרנה הינו בשעה 22:00 בלילה, לקוח יוכל לבטל את הזמנתו לא יאוחר מהשעה 16:00 אחה"צ).
 2. כשהכרטיסים שהוזמנו בעסקה כבר נאספו בקולנוע ע"י הלקוח או מי מטעמו ו/או עבורו.
 3. כאשר ההזמנה, קרי, הכרטיסים כבר נסרקו ע"י הסדרן בכניסה לאולם הקולנוע.
 4. כאשר ההזמנה הודפסה על ידי הלקוח.
 5. כאשר העסקה בוצעה באמצעות כרטיס דיירקט.

(ג)  האמור בסעיפים (א) ו- (ב) לעיל, חל רק במקרה של רכישה באינטרנט. לגבי רכישה בקופה, ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שהביטול ייעשה בתוך 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד הקרנת הסרט.

 

תנאים נוספים

 

 1. פרטי הפעולה באתרים לרבות פרטי הלקוח, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL, למחשב עיבוד הנתונים של תיאטראות.
 2. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של תיאטראות, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתרי יהוו ראיה לנכונות האמור בהן.
 3. כל המחירים המוצגים באתרי מצוינים בשקלים וכוללים מע"מ.
 4. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתרי ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא ו/או באופן חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים ו/או השירותים במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו, תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית באתרי ו/או מעומס גולשים באתרי ו/או בשל "וירוס" יהיו שיבושים באתרים ו/או בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או יפגע תהליך הרכישה, רשאית תיאטראות להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה בהתאמה, הכל על פי שיקול דעתה.
 5. במידה ותחול טעות בהדפסה, בפרטי הסרט, מועדי הקרנתו במחירו, בתנאי התשלום, או בקבלת נתונים מהלקוח רשאית תיאטראות לבטל את הרכישה הספציפית.
 6. תיאטראות מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתרי ולסיכול פגיעה בפרטיות המשתתפים. הלקוח מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי תיאטראות בעניין, ובלבד ש- תיאטראות ,אכן נקטה באמצעים סבירים למניעת חדירה ופגיעה בפרטיות, כאמור.
 7. תיאטראות שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב את הלקוח בגין כל עסקה שתיערך לאחר שאותו תיקון יופיע בתקנון המעודכן שבאתרי.
 8. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתרים יחייבו את הלקוחות ואת תיאטראות.
 9. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלה בין רב חן ויס פלאנט ללקוח, תהיה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב - יפו ותידון על פי דיני ישראל.
 10. במקרים חריגים ייתכנו שינויים במקומות שנבחרו.
   
 11. שעת ההקרנה המופיעה באתרים ועל גבי הכרטיס הינה השעה בה תחל ההקרנה הכוללת מקבץ פרסומות וטריילרים באורך משתנה לפני הקרנת הסרט עצמו.
   
 12. כל גיל חייב בכרטיס.

 

תקנות כלליות בקולנוע

1. תנאים בנוגע להכנסת דברי שתייה ואוכל למתחם הקולנוע
ברשת יס פלאנט ורב חן נהוגה כבר שנים רבות מדיניות ברוח התיקון לחוק הגנת הצרכן, במסגרתה מאפשרת הרשת כניסה לאולמות עם פריטי מזון ושתייה הדומים לאלו הנמכרים במזנון בית הקולנוע. פריטים לדוגמא שניתן להכניס לאולמות הם חטיפים, פופקורן ביתי, משקאות קלים בבקבוקי פלסטיק בלבד, סוכריות וכו'.

לתשומת ליבכם, לא תותר הכנסה של פריטי מזון מהיר (פיצה, המבורגר, פלאפל), תבשילים, כריכים או פריטים אחרים אשר עצם צריכתם באולם הקולנוע עלולה לגרום אי נוחות לקהל  הרחב - הן מבחינת ריחות לא נעימים, לכלוך וכדומה.

בכל שאלה בנושא הינכם מוזמנים לפנות למשרד מנהל הקולנוע.

2. תנאים בנוגע לתשלום

ניתן לשלם בקופות הקולנוע באמצעות מזומן או כרטיס אשראי. על כרטיס האשראי להיות קיים פיזית בקופה בעת ביצוע התשלום.

לא ניתן לבצע תשלום באשראי בקופה ללא הכרטיס הפיזי.

3.תנאים בנוגע לאולם ה-4DX

הצפייה בסרט באולם 4DX אינה מותרת לנשים בהריון, ילדים מתחת לגיל 4 או מי שגובהו נמוך מ 100 ס"מ ,חולי אפילפסיה, אנשים בעלי לחץ דם גבוה, אנשים עם בעיות לב ו/או בעיות גב וכן כל מצב רפואי חמור אחר. ילדים בגילאי 4-7 רשאים להיכנס לאולם בליווי מבוגר בלבד. המשקל המקסימאלי לכיסאות באולם 4DX הוא 120 ק"ג.

4.תנאים בנוגע למתחם ה-VIP

הכניסה למתחם ה-VIP 45 דקות לפני תחילת הסרט. הכניסה למתחם ה VIP בליווי הורה מלווה לכל לקוח מתחת לגיל 18. התפריט נתון לשינויים. המזנון נסגר חצי שעה לאחר תחילת ההקרנה האחרונה.

5. הנחיות בנוגע לנגיף הקורונה 2021

בהתאם להנחיות משרד הבריאות יש לעטות מסיכות בכל החללים הסגורים.